Katse school Mountain view Tibet Mountains Morgon gymnastik Vatten för alla

Om oss

Grundare och ordförande, Soenam Jamyangling

Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen bildades i Sverige 1988 och hade sitt första kontor i en källarlokal i Skärholmen. Initiativet togs av exiltibetanen Soenam Jamyangling (bilden här till höger), som sedan dess varit föreningens ordförande. Verksamheten växte och flyttade till en lokal på Allhelgonagatan vid Skanstull.

År 2005 fick föreningen en anonym donation som gjorde det möjligt att skaffa ett hus i Stureby. The House of Tibet har många besökare - en del kommer bara för att titta in på en kopp kaffe eller te, andra för att delta i någon av de många aktiviteter som erbjuds. På grund av alla idéella insatser har föreningen mycket låga omkostnader. Endast Allan Fotheringham, generalsekreterare, är anställd och finns på kontoret alla vardagar 9-17.

Verksamheten i Tibet sköts av Namgyal Jamyangling. Till sin hjälp har han Tenzin Dramdu, kassör och Pechoe Chokqap, sekreterare och ansvarig för fadderbarnsverksamheten, samt Ngedrol, medhjälpare. Alla har ett mycket litet arvode från föreningen. Föreningens systerorganisationer i USA och Frankrike är helt beroende av volontärarbete.

Verksamhetsberättelse 2010

« Föregående sida

Verksamhetsberättelse 2010

 

Svensk- tibetanska skol- och kulturföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning:

 

Ordförande Soenam Jamyangling

Vice ordförande Lennart Lindgren

Generalsekreterare Allan Fotheringham

Sekreterare Maj-Britt Gassby

Vice sekreterare Ingegerd Hamberg

Skattmästare Yeshe Tungkhar

Vice skattmästare Eva Abrahmsén

Ordinarie ledamöter Uno Svedin

Suppleanter Torbjörn Sedell

Lobsang Sherlhokangsar

Revisorer: Jonas Grahn

Stig Jonsson

 

Fadderkommitténs ansvariga: Maria Mittjas

 

Ansvarig för Katsel-Shop: Sofia Petersson

 

Tidskriften Norbu: Ansvarig utgivare: Allan Fotheringham

Redaktör: Ingegerd Hamberg

Layout: Stig Jonsson

 

Verksamhet

Under året har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden samt ett årsmöte.

Antalet medlemmar och faddrar var vid årets slut 1458.

 

Resultat och ställning

 

Kostnaderna för föreningens verksamhet i Tibet, Indien och Nepal uppgår till 1 762 000 kr. Från IMO-SOIR har vi fått 300 000 kronor. Övriga inkomster kommer från föreningens medlems-avgifter och faddrar samt från enskilda organisationer och företagsgåvor.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

PROJEKT I TIBET

Skolföreningens huvudsakliga uppgift är att skapa bättre framtidsmöjligheter för tibetanska barn och ungdomar i Tibet. En viktig del av föreningens verksamhet är också att främja förståelsen mellan den tibetanska och den västerländska kulturen.

Under året har föreningen haft följande projekt:

 

Jordbävningen i Aba

Jordbävningsprojektet (efter jordbävningen i maj 2008) i Aba i Sichuan-regionen som påbörjades år 2009 beviljades 3 miljoner kronor av Sida. Av dessa beviljade medel

har 2 miljoner kronor rekvirerats och förbrukats till förnödenheter samt bostäder till 610 familjer – såväl nybyggda som renoverade bostäder. Detta projekt har slutrapporterats till Sida med särkilt revisionsintyg och rapport. De resterande beviljade medlen kommer att rekvireras och användas under 2011.

 

Jordbävningen i Yushu

Föreningen samlade in drygt 100,000 kronor under året och skickade iväg till de jordbävningsdrabbade i Yushu, östra Tibet. Hjälpen var framför allt riktad till föräldralösa barn, gamla och till klostren.

 

 

Hantverksskolan

Hantverksskolan i Katsel har nu funnits i drygt 10 år. Idag har skolan 62 elever och 11 lärare/personal som bor på skolan. Ungdomarna som går i denna skola får en femårig utbildning i traditionell tibetansk träslöjd, thangkakonst, måleri och syslöjd. (Tio av eleverna är flickor) Tack vare bidrag från Atlas Copcos projekt "Vatten åt alla" har man kunnat borra brunn, dra vattenledningar och äntligen fått rinnande vatten.

 

Skolans kapacitet räcker f n inte till att ta emot alla elever som söker in. I slutet av året lämnade föreningen därför in en ansökan till Radiohjälpen för att få medel till att bygga ut skolan och utöka antalet elever med 55 st under 2011.

 

HIV/AIDS

Föreningen har drivit flera lyckade HIV/AIDS-projekt i Tibet tidigare år. Under detta år beviljades ett nytt bidrag från Forum-Syd, för ett projekt riktat mot Shangri-la i Yunnan-provinsen, men p g a ändrade omständigheter kunde projektet ej genomföras och pengarna rekvirerades aldrig.

 

Inställt broprojekt

År 2009 erhölls ett bidrag från Radiohjälpen för att bygga en bro i ett nomadområde i centrala Tibet, men trots föreningens ansträngningar kunde brobygget pga ändrade omständigheter i Tibet inte genomföras, och pengarna betalades tillbaka under året.

 

 

FADDERVERKSAMHET

Fadderverksamheten är nu föreningens huvudverksamhet, efter det att projektet med de 108 skolorna är färdigt. Att utvidga och driva fadderverksamheten är därför en av de viktigaste uppgifterna.

 

Föreningen kommer att fortsätta att hjälpa barnen tills de blir färdiga med sin grundskola, högstadium eller fått gymnasiekompetens. Vi fortsätter även att stödja de barn som går vidare till universitet. Idag har föreningen fadderbarn i 11 olika skolor i Tibet. Ungdomar som läser vidare går i 39 olika skolor runt om i Tibet och Kina.

 

Ekonomiskt stöd ges till 357 barn som läser i grundskolor (klass 1-6) och 546 ungdomar som läser vid högstadier, gymnasier och universitetet i olika delar av Tibet och Kina. Lindhfonden samt barnens faddrar stödjer de barn som forstätter med högre studier – även medel från andra organisationer, t ex IMO-SOIR, har sponsrat dessa fortsatta studier.

 

Föreningens personal i Tibet har under året besökt våra fadderbarn som studerar i olika städer runtom i Kina. Flera av barnen saknar familj överhuvudtaget, men om de finns så har familjen vare sig ekonomisk eller praktisk möjlighet att resa till barnet.

 

Fadderbarnskommitténs kommunikation mellan föreningens kontor i Lhasa och i Stockholm har fortsatt fungera bra. Fadderbarnskommittén sammanträder för samordning av aktiviteter här hemma och med våra representanter i Tibet.

 

 

PROJEKT I LADAKH, INDIEN

 

Skola i Ladakh

Da Hanu är ett minoritetsfolk, bestående av bönder och nomader som lever i en avlägsen bergstrakt i norra Ladakh, som varit mycket eftersatt vad gäller utbildning. Föreningen byggde en välkommen internatskola med plats för hundra elever och fyra lärare under 2008. Detta unika projekt sponsras av Radiohjälpen som detta år beviljade stöd till att bygga en andra våning till skolan. Tillbyggnaden kommer att stå klar våren 2011.

 

Ålderdomshem i Ladakh

Tsekarmo är ett kloster under renovering – ett projekt som även innefattar byggnationer av ett ålderdomshem för munkar, ett sjukhus för allmänheten och en stupa. Ett projekt som stöds av skolföreningen.

 

Översvämning

I augusti drabbades Ladakh av stora översvämningar pga skyfall. Hundratals miste livet och många skadades. Hus och vägar spolades bort och stora delar av infrastrukturen förstördes.

Skolföreningen samlade in drygt 60 000 kr som sändes till de hjälpbehövande.

 

 

PROJEKT I NEPAL

 

 

Sex sjukvårdsinträttningar

Kvarstående medel från sjukhusprojektet i Nayarpati som enligt överenskommelse lämnades över till Drikung Kagyu Religious Society år 2009 användes till sex mindre sjukvårdsprojekt: en sjukstuga i Namo Buddha, en vårdcentral inne i, samt en medicinsk klinik utanför nunneklostret i Swayambunath. Dessa projekt som tillhör Thrangu Rinpoches verksamheter fick hjälp med omkostnader (lön, mediciner m m) under ett år. Ett tibetansk äldreboende Old Age Home strax utanför Swayambunath fick pengar till rent vatten. Indreni, ett barnhem för nepalesiska barn, fick pengar till sjukvårdsomkostnader under ett år. Namkhyung Charity Clinic i Yalwang, Humla – en mycket avlägsen provins – fick bidrag till medicin- och transportkostnader.

 

 

FÖRENINGSVERKSAMHET

 

Föreningens arbete fokuserar först och främst på utbildning, kultur och miljöfrågor. En av föreningens viktigaste uppgifter är att göra föreningen och dess projekt mer kända hos den breda allmänheten. I Sverige – och ibland utomlands – blir därför informationsspridning en viktig del av arbetet. Att hitta både privata sponsorer och företagssponsorer är en stor uppgift för föreningen. Ordföranden och generalsekreteraren har för detta ändamål rest till länder i Europa vid några tillfällen, och föreningen har anordnat Tibetaftnar och kurser samt tagit emot studiebesök.

 

Delegationsresa till Indien

På inbjudan reste nio personer ur styrelsen till Dharamsala en vecka i månadsskiftet september/oktober för att föra diskussioner med H.H. Dalai Lama.

 

Friggebod

En friggebod byggdes på baksidan av tomten i syfte att tömma garaget som i sin tur ska göras om och ge plats åt en utställningslokal.

 

Tibetaftnar

Under verksamhetsåret har det arrangerats tre Tibetaftnar. Vid samtliga evenemang har det även förekommit försäljning och servering:

 

1. Tibetafton – Att växa med hjärtat i handen – en interaktiv föreläsning av Katarina di Leva, 11 mars.

2. Tibetafton – Föreläsning med Annika Dopping – bättre motståndskraft och mer livsglädje, 20 maj.

3. Tibetafton – Sol, vind och vatten – kampen om klimatet – en föreläsning av Pär Holmgren, 25 november.

 

 

Därutöver har följande aktiviteter anordnats:

 

#NAME?

tre veckolånga besök spridda över året.

 

- Föreläsning med bildvisning om föreningens verksamhet hölls i Gävle den 9 februari.

Bildutställningen har även visats i Forsbacka och i Lidingö.

 

- Tibetanskt nyårsfirande hölls sedvanligt på Etnografiska museet i Stockholm den 13 februari.

 

-Tashi Sampel, huvudansvarig för Songtsen Library i Dehra Dun, besökte Stockholm i två veckor och höll en föreläsning om sitt bibliotek med undertiteln "Center for Himalayan & Tibetan Studies" den 10 februari.

 

-Vörd. Lama Lodru höll ett par helgkurser 24-25 april resp. 13-14 november om "De sex paramita".

 

-Khenpo Konchok Tamphel höll kurs helgen 22-23 maj om "The Heart Sutra".

 

-En tyst manifestation för fred och ickevåld genomfördes för andra gången på Mynttorget med en stor grupp deltagare den 29 maj.

 

-Sommarfest hölls den 19 juni.

 

- Vörd. Geshe Lamsang höll en helgkurs 4-5 september om Bodhisattvans 37 övningar".

 

 

- Geshe Ngawang Thugdje, en lama bosatt i Moskva, höll en helgkurs 16-17 oktober om "Grunden i buddhistiska undervisningar".

- En loppmarknad arrangerades en regnig lördag, den 18 september.

 

- Tidningen Norbu har kommit ut med 4 nummer.

 

 

Avslutningsvis vill föreningen tacka alla faddrar, enskilda givare och företag för ert stöd och förtroende. Med det i ryggen kan vi arbeta vidare med målet att många fler barn och deras familjer ska få en bättre framtid.

 

 

 

 

Soenam Jamyangling

Ordförande

Stockholm 28 mars 2011

 

Allan Fotheringham

Generalsekreterare

Stockholm 28 mars 2011

Verksamhetsberättelse 2012

« Föregående sida

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Soenam Jamyangling
Vice ordförande: Lennart Lindgren
Generalsekreterare: Allan Fotheringham
Sekreterare: Ingegerd Hamberg
Skattmästare: Eva Abrahmsén
Ordinarie ledamot: Uno Svedin
Ordinarie ledamot: Torbjörn Sedell
Suppleant: Britt Mebius, Chime Arkhang
Revisorer: Jonas Grahn, Tara Olavisdotter 


Fadderansvarig: Maria Mittjas till och med den 15e april, därefter Torbjörn Sedell.

Katselshop: Sofia Petersson

Tidskriften Norbu
Ansvarig utgivare: Allan Fotheringham
Redaktör: Ingegerd Hamberg
Layout: Stig Jonsson


VERKSAMHET 

Under året har styrelsen haft sju protokollförda möten samt ett årsmöte. Antalet medlemmar och faddrar var vid årets slut 1351.

Resultat och ställning.
Kostnaderna för föreningens verksamhet i Tibet, Kina och Indien är 1,181,131 kr. Alla inkomster kommer från föreningens medlemsavgifter och faddrar samt från enskilda organisationer och företagsgåvor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

PROJEKT I TIBET

 Skolföreningens huvudsakliga uppgift är att skapa bättre framtidsutsikter för tibetanska barn och ungdomar i Tibet. Under år 2012 har fokus legat på de 585 ungdomar som studerar på högre utbildningar i Tibet och i städer i Kina. 39 studenter som under året avslutat sin högre utbildning har alla lyckats få arbete i Tibet som exempelvis lärare, administratörer, revisorer, läkare och veterinärer.             

En viktig del av föreningens verksamhet är också att främja förståelsen mellan den tibetanska och den västerländska kulturen. Under året har föreningen haft följande projekt:

Jordbävningen i Aba

Etapp 1 i detta SIDA projekt - att bygga/reparera 610 bostäder åt de drabbade - avslutades och slutrapporterades i slutet av år 2011. Etapp 2 – utbyggandet av ett ålderdomshem – pågår, men är kraftigt försenat. 

Vattenprojekt   

Water4all sponsrade ett vattenprojekt i byn Yulsum Drongtso, utanför Shigatse. Vattenpump installerades och det rena vattnet leds nu till strategiskt placerade vattenkranar!

Katsel hantverksskola

Skolans tillbyggnad med ytterligare en fristående byggnad i traditionell stil om två våningar har under året genomförts, tack vare bidrag från Radiohjälpen, och ger nu plats för ytterligare 50 elever på skolans fyråriga utbildning. Försäljningen både i skolan och i affären i Lhasa går bra. De har även skickat några hantverk till Katsel-shoppen i Stockholm, så verksamheten utökar.


FADDERVERKSAMHET

Fadderverksamheten har, efter att de 108 skolorna färdigställts, blivit föreningens huvudverksamhet och under detta år låg fokus på ungdomarna som läser vidare efter årskurs 6. Att driva och utvidga fadderverksamheten är därför en av de viktigaste uppgifterna.

Idag har föreningen fadderbarn i flera olika skolor i Tibet och Kina. Ekonomiskt stöd ges till 247 barn som läser i grundskolor (klass 1-6) och 585 ungdomar som läser vid högstadier, gymnasier och universitet i olika delar av Tibet och Kina. Riksel-Lindhfonden samt barnens faddrar stödjer de barn som läser vidare – även medel från andra organisationer.

Föreningens personal i Tibet har sedvanligt under året besökt fadderbarnen som studerar i olika städer runtom i Kina. De anhöriga till barnen – många av barnen är föräldralösa - har varken ekonomisk eller praktisk möjlighet att besöka dem.

Kommunikationen mellan fadderbarnskommittén i Stockholm och föreningens kontor i Lhasa har fungerat relativt bra, trots att telefon och e-post förbindelserna har varit mycket ”besvärliga” under 2012.

FÖRENINGSVERKSAMHET 

Föreningens främsta arbete är utbildning, kultur och miljöfrågor. Ett led i detta arbete är informationsspridning till den breda allmänheten – såväl i Sverige som i andra länder. Att hitta privata så väl som företagssponsorer är en stor uppgift. Ordföranden och general-sekreteraren har för detta ändamål rest vid flera tillfällen under året, samt tagit emot många besök i the House of Tibet. Tibetaftnar och kurser har anordnats för att sprida information.

Bokutgivning

En översättning till svenska av Geshe Yeshe Tobdens bok ”Den Sanna Frihetens Väg” – Läran om ömsesidigt upphov gavs ut under året.

Garageomvandling

Stenläggningen av det tibetanska kulturcentrumets förrum är färdigställt. Nu återstår inredningen.

Filmkvällar

Under verksamhetsåret har det arrangerats sju filmkvällar om tibetansk kultur och religion.

 

Därutöver har följande aktiviteter anordnats:

* Den tibetanska läkaren Dr. Tamdin Bradley höll privata konsultationer vid sina tre besök   

   under året – i januari, maj och september.

 

* Tibetanskt nyårsfirande hölls på Etnografiska muséet 25/2

 

* Helgkurser med Lama Lodru:

   ”Meditation, en introduktion”      31/3 – 1/4

   ”De fyra Dharma av Gampopa”  17-18/11

 

* En tyst manifestation för fred och ickevåld hölls på Mynttorget 28/5

 

* Helgkurs med prof. Vördade Konchok Tamphel. ”Shamathà to Mahamudra” 9-10 juni

 

* Meghan Howard höll en spontan föreläsning om ”Phugyal Dynasty i gamla Tibet"

 

* Sommarfest i Huset 18/6

 

* Under kulturveckan deltog Katsel-shoppen i Världens längsta bokbord som hölls den 19/8 på Drottninggatan.

 

* Helgkurs med prof. Vördade Geshe Lamsang ”Att bana väg” 1-2/9

 

* Dr. Tsewang Jigme Tsarong besökte föreningen i november och höll föreläsningar i  Stockholm, Uppsala och Västerås om medicinsk kunskap från Buddhas tid- ”Total pacification of disease

 

* Glöggfest hölls för grannar, styrelsen och inbjudna volontärer 17/12

 

Vi vill tacka alla faddrar, privatpersoner och företag för ert stöd och förtroende. Med er hjälp kan vi fortsätta arbeta vidare med att ge Tibets barn och deras familjer en bättre framtid.

 

Soenam Jamyangling
Ordförande
Stockholm 29 / 3 2012                              

Allan Fotheringham
Generalsekreterare
Stockholm 29 / 3 2012


« Föregående sida

Verksamhetsberättelse 2014

« Föregående sida

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: 

Ordförande: Soenam Jamyangling
Vice ordförande: Lennart Lindgren
Generalsekreterare: Allan Fotheringham
Sekreterare: Ingegerd Hamberg
Skattmästare: Eva Abrahmsén
Ordinarie ledamot: Uno Svedin
Ordinarie ledamot: Torbjörn Sedell
Suppleant: Britt Mebius
Revisorer: Jonas Grahn, Tara Olavisdotter 


Fadderansvarig: Torbjörn Sedell.

Katselshop: Munhi Westin

Tidskriften Norbu
Ansvarig utgivare: Allan Fotheringham
Redaktör: Ingegerd Hamberg
Layout: Stig Jonsson


VERKSAMHET 
Under året har styrelsen haft 6 protokollförda möten samt ett årsmöte. Antalet medlemmar och faddrar var vid årets slut 1260.

Resultat och ställning.
Kostnaderna för föreningens verksamhet i Tibet, Kina och Indien är 869 371 kr. Alla inkomster kommer från föreningens medlemsavgifter och faddrar samt från enskilda organisationer och företagsgåvor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

PROJEKT I TIBET

Skolföreningens huvudsakliga uppgift är att skapa bättre framtidsutsikter för tibetanska barn och ungdomar i Tibet. Av de c:a 200 ungdomar som i dagsläget utbildar sig i Tibet och i städer i Kina, studerar 80 på universitet . I år har dessutom 29 avslutat sina universitets-utbildningar, av vilka de flesta redan lyckats få arbete i Tibet.

En viktig del av föreningens verksamhet är också att främja förståelsen mellan den tibetanska och den västerländska kulturen. Under året har föreningen haft följande projekt:

Resa till Beijing

Ordförande Soenam Jamyangling och generalsekreteraren Allan Fotheringham besökte Beijing sista veckan i juni för att träffa lokala kontakter och de som kom från Tibet. De träffade även 6 elever som snart ska avsluta sina universitetsutbildningar. De gjorde också ett informellt besök på Svenska Ambassaden.

 

PROJEKT I INDIEN

Vatten åt alla

Water4all sponsrade en bevattningskanal till byn Shayok i Ladakh, för i första hand dricksvatten, men också för bevattning av åkrar samt odling av havtornsbuskar. Ett stort lyft för området. 

Ice Stupa – konstgjorda glaciärer

Skolföreningen bidrog ekonomiskt och med pr till detta pilotprojekt i Ladakh. Under vinterhalvåret samlar man upp vatten i konstgjorda glaciärer, som man sedan låter smälta om våren och sommaren för bevattning av åkermarker. Denna form av bevattning har blivit nödvändigt p g a den globala uppvärmningens konsekvenser för vattentillgången.

Lärare till byn Tingmosgang, Ladakh.

Föreningens medlemmar bidrog till två lärarlöner i den avlägsna byskolan med 140 elever.  

Geshe – Professorsutbildning

Föreningen sponsrade en stor del av munken Nyima Norbus utbildning vid Gelukpa University. Han har slutfört sin examen och fått titeln Geshe Lharampa

 

FADDERVERKSAMHET

Även under detta år låg fokus på ungdomarna som läser vidare efter årskurs 6. Att driva och utvidga fadderverksamheten är därför en av föreningens viktigaste uppgifter.
C:a 200 ungdomar som läser vid högstadier, högskolor och universitet i olika delar av Tibet och Kina får ekonomiskt stöd genom Riksel-Lindhfonden, faddrar, samt medel från andra organisationer. 

Föreningens personal i Tibet har sedvanligt under året besökt eleverna som studerar i olika städer runtom i Kina. De anhöriga till barnen – många av barnen är föräldralösa - har varken ekonomisk eller praktisk möjlighet att besöka dem. 

Kommunikationen mellan fadderbarnskommittén i Stockholm och föreningens kontor i Lhasa har fungerat bra under 2014.

 

FÖRENINGSVERKSAMHET

Föreningens främsta arbete är utbildning, kultur och miljöfrågor. Ett led i detta arbete är informationsspridning till den breda allmänheten – såväl i Sverige som i andra länder. Att hitta privata så väl som företagssponsorer är en stor uppgift. Tibetaftnar och kurser har anordnats för att sprida information.

Fotoutställning

Från augusti till oktober visade Hesselby Slott – med hjälp av föreningen -  fotoutställningen Glimtar från Tibet - Nu och Då. 

Efter branden

Saneringen och renoveringen efter branden som skedde hösten 2013 har slutförts. 

Bokutgivning 

Boken Folksagor från Tibet - ett urval av tibetanska folksagor, återberättade och illustrerade av Veronica Leo, gavs ut av föreningens förlag och signerades av Veronica på sommarfesten den 14 juni.

Filmkvällar

Under verksamhetsåret arrangerades sex filmkvällar om tibetansk kultur och religion. 

Därutöver har följande aktiviteter anordnats:

*Den tibetanska läkaren Dr. Tamdin Bradley höll privata konsultationer vid sina tre besök  under året – i januari, maj och september.

* Tibetanskt nyårsfirande hölls på Etnografiska muséet lördag den 8 mars.

* Helgkurs med Vörd. Drubpon Lama Lodru: ”En helg i omtanke”, 22 – 23/3

* Retreatdag: ”Klassisk buddhistisk Vipassana-meditation enligt Mahasi Sayadaws  burmesiska tradition. Föredrag, instruktioner och meditationsövningar av prof. Uno Svedin. 5/4.. 

* En tyst manifestation för fred och ickevåld hölls på Mynttorget 24/5

* Helgkurs med Vörd. Khenpo Sherab. ”Practice & Theory of Meditation” 7-8 juni

* Sommarfest i Huset. 14/6

* Under kulturveckan deltog Katsel-shoppen i Världens längsta bokbord som hölls den 18/8 på Drottninggatan. 

* Helgkurs med prof. Vördade Geshe Lamsang ”Lodjong – 7 Points of Mind Training” 6-7/9

* Tibetafton i Luleå, hölls av Maj-Britt Gassby. Föredrag med fotoutställning. 

* Traditionell tibetansk massage erbjöds av Ani Sangmo från Fransk-tibetanska skol- och kulturföreningen.  23 – 31/10

* Höstfest på The House of Tibet hölls den 25/10.

* Helgkurs med Vörd. Drubpon Lama Lodru: ”Livet, döden, föränderlighet, kontinuitet.” 22-23/11

* Glöggfest hölls för grannar, styrelsen och inbjudna gäster och volontärer den 16/12

 

Vi vill tacka alla faddrar, privatpersoner och företag för ert stöd och förtroende. Med er hjälp kan vi fortsätta arbeta vidare med att ge Tibets barn och deras familjer en bättre framtid.

 

Soenam Jamyangling
Ordförande
Stockholm 18 / 4 2013

Allan Fotheringham
Generalsekreterare
Stockholm 18 / 4 2013


« Föregående sida

Bakgrund

Våren 1988 reste Soenam Jamyangling och en delegation, med representanter från fem europeiska länder, till Tibet. Soenam hade inte varit i sitt hemland på 28 år, och trots att det skett stora förändringar under dessa år så var levnadsstandarden mycket låg, speciellt på landsbygden. Barnen hade inte möjlighet att lära sig läsa och skriva i en vanlig grundskola.

Delegationen blev djupt berörd av den fattigdom de mötte - samtidigt väcktes en stark motivation att agera. Inget barn ska undanhållas möjligheten att lära sig läsa och skriva. Enligt FNs Barnkonvention har alla barn i världen rätt att gå i skola. Innan delegationen lämnade Tibet kontaktades myndigheterna i Lhasa för att undersöka möjligheten att starta en skola i Soenams hemby Katsel. En skola som även skulle kunna ta emot föräldralösa barn från omkringliggande byar.

I december 1988 bildade engagerade exiltibetaner och svenskar Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen (Swedish Tibetan Society for School and Culture), en politiskt och religiöst obunden förening. Huvudsyftet med föreningen var att bygga och driva en internatskola i byn Katsel samt att skapa ett kulturellt band mellan Sverige och Tibet. Samma år bildades U.S. Tibetan Society for School and Culture, den svenska föreningens amerikanska systerorganisation, för att hjälpa till att samla in pengar till projektet.

Det skulle ta drygt fyra år, från det att föreningen bildades, tills ett avtal äntligen kunde slutas. En delegation med tre representanter från myndigheterna i Lhasa kom till Sverige. Avtalet skrevs under den 28 mars 1993 i Stockholm av två tibetaner, Mr Gyatso, vice borgmästare i Lhasa och Soenam Jamyangling, ordförande i Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen. Föreningen kunde nu äntligen börja byggandet av den första skolan. Bidrag hade beviljats av SIDA för en grundskola (årskurs 1-6) i Katsel. Skolan var planerad att ge utbildning till 50 internatbarn och 50 barn från den egna byn.

Styrelse

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningens styrelse har följande sammansättning:

     Ordförande  |   Soenam Jamyangling

     Vice ordförande  |   Lennart Lindgren

     Generalsekreterare  |   Allan Fotheringham

     Sekreterare  |   Ingegerd Hamberg

     Skattmästare  |   Eva Abrahmsén

     Ordinarie ledamot  |   Uno Svedin

     Suppleant  |   Britt Mebius 

     Suppleant  |   Anne-Sofie Ekelund


Revisorer: Jonas Grahn, Tara Olavisdotter 


 Katselshop: Munhi Westin

Tidskriften Norbu
Ansvarig utgivare: Allan Fotheringham
Redaktör: Ingegerd Hamberg
Layout: Stig Jonsson

Ambassadörer

Tomas och Martin har i många år stöttat föreningen och dess verksamhet, dels genom sina fadderbarn, men framförallt i våra insamlingskonserter.

Vi hoppas att våra ambassadörer kan intressera andra för barnen i Tibet och våra projekt. I sina yrkesroller har de många möjligheter att föra fram vår organisation.

Vi är väldigt glada och tacksamma för deras engagemang och tid. Skolföreningen ser framemot ett meningsfullt samarbete för alla parter. Tibet och dess barn behöver all den hjälp de kan få!


Tomas Ledin | www.tomasledin.com
Sångare, låtskrivare och en av Sveriges populäraste artister.


Martin Timell
Programledare, känd från många TV-program främst Äntligen hemma.

Verksamhet 2014

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningens styrelse har under verksamhetsåret 2014 haft följande sammansättning:

     Ordförande  |   Soenam Jamyangling

     Vice ordförande  |   Lennart Lindgren

     Generalsekreterare  |   Allan Fotheringham

     Sekreterare  |   Ingegerd Hamberg

     Skattmästare  |   Eva Abrahmsén

     Ordinarie ledamot  |   Uno Svedin

     Ordinarie ledamot  |   Torbjörn Sedell

     Suppleant  |   Britt Mebius 


Revisorer: Jonas Grahn, Tara Olavisdotter 


 Fadderansvarig: Torbjörn Sedell.

 Katselshop: Munhi Westin

Tidskriften Norbu
Ansvarig utgivare: Allan Fotheringham
Redaktör: Ingegerd Hamberg
Layout: Stig Jonsson

Läs hela verksamhetsberättelsen för 2014 här »

Länkar

SYSTERORGANISATIONER

The U.S. Society for School and Culture | www.tibetschool.org
Vår systerorganisation i USA

Association Humanitaire Franco-Tibétaine Pour la Culture et l'Education | www.tibetschool.fr
Vår systerorganisation i Frankrike


SAMARBETSPARTNERS

Amnesty International | www.amnesty.se
Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Charity Rating | www.charityrating.org
Charity Rating samlar information om hundratals ideella organisationer och deras arbete, så att du lättare kan jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst.

Forum Syd | www.forumsyd.org
Forum Syd är en paraplyorganisation som samlar 163 svenska organisationer. Tillsammans arbetar vi med internationellt bistånd och opinionsbildning om globala frågor.

Green Cross Sweden | www.green-cross.se
Green Cross är en politiskt och religiöst obunden organisation som finns i 30 länder världen över. Organisationens verksamhet definieras inom området miljösäkerhet som förenar freds-, säkerhets- och miljöfrågor.

Gränslösa Resor | www.granslosaresor.se
När du reser med Gränslösa Resor står människan i centrum. Under kunnig ledning och i god gemenskap får du uppleva det bästa av natur och kultur. Framför allt får du nära möten med människor, genuina möten som berör, ger glädje och nya perspektiv – inte minst på ditt eget liv här hemma. På våra resor ingår det mesta.

Radiohjälpen | www.radiohjalpen.se
Radiohjälpen är en stiftelse som drivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens uppdrag är att "samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitära ändamål".

Röda Korset | www.redcross.se
Röda Korset är världens största humanitära nätverk. Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

Vatten åt Alla | www.water4all.org
Organisationen arbetar efter mottot att rent dricksvatten är en mänsklig rättighet och samlar in pengar för att stödja projekt som ger behövande människor tillgång till rent dricksvatten.


VÄNNER

Sinnesfrid | www.sinnesfrid.org
Mindfulness meditation och samtalsterapi

Tibet Summit | www.tibetsummit.com
Soenam Jamyanglings personliga blogg

Tomas Ledin Showtime | www.tomasledin.com
Tomas Ledins blog

Våra Samarbetspartners
Red Cross 90 000 Svensk Insamlingskontroll
Vivstavarvsvägen 200, 122 43 Enskede | +46 (0)8 643 49 47 | +46 (0)8 643 49 17 | info@tibet-school.org | 900666-9
cialis 20 mg price canada viagra ontario canada viagra canada head office address buy tadalafil online canada viagra mail order canada can you buy viagra online canada viagra canada news when does viagra go generic in canada viagra canada jean coutu generic viagra from canada online buy viagra generic canada sildenafil piller prijs viagra in nederland get viagra in amsterdam kamagra oral jelly kostet